Tips over financiering

Om Fietsvriendinnen met zekerheid voor een langere tijd uit te voeren zijn mensen, materialen en middelen nodig. Budget is belangrijk, want ook al wordt het project door vrijwilligers gedragen en vanuit een huiskamer uitgevoerd, er komt toch geld bij kijken. Om de financiering voor elkaar te krijgen neem je de volgende stappen:

- Maak een activiteitenplan
- Maak een tijdsplanning
- Maak een begroting
- Zoek financieringsbronnen
- Ga met financiers praten en dien daarna pas een aanvraag in
- Werk vanaf het eerste moment aan de verantwoording  van het project

Hieronder volgt een omschrijving van de te volgen stappen. De volledige beschrijving is opgenomen in het werkboek uit het Fietsvriendinnen-pakket. Voor vragen over financiering van het Fietsvriendinnen pakket kun je ons ook altijd mailen.

1.  Maak een activiteitenplan.

Denk na en praat met een medestander en/of collega over de plannen die je hebt. Bekijk deze website samen. Jullie krijgen daardoor een beeld van wat verwacht wordt, wat jullie kunnen en wel of niet willen gaan doen. Waar liggen jullie kansen en wat zijn hierbij de risico’s? Wat doen anderen al, wat is jullie kracht of zwakte? Kunnen jullie beter samenwerking zoeken of kunnen jullie beter de eigen kracht gebruiken om een kans te pakken die anderen juist laten liggen? Kortom: praat over je plan en schrijf dat samen op in een activiteitenplan.

Tip:
biedt een Openbare Fietsles aan in de Week van de Vooruitgang, een actieweek in september waarbij al het autovrije vervoer in de schijnwerpers staat. Hiervoor heb je alleen een paar lesfietsen, een fietslesdocent en een af te zetten parcours nodig. Sommige gemeenten hebben hiervoor een potje met subsidie klaarliggen. Zo kun je ook onderzoeken of er in jouw gemeente wel voldoende belangstelling voor het project Fietsvriendinnen is.  Belangrijk is wel dat je de Openbare Fietsles tijdig goed in de media en op de prikborden van o.a. buurthuizen en ROC's aankondigt.


2. Maak een tijdsplanning

Bekijk realistisch wat zowel op korte en lange termijn de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Leg die planning naast de activiteiten die je zou willen gaan uitvoeren. Soms is het niet handig om veel activiteiten in de zomer te plannen, wanneer iedereen op vakantie is. Maar misschien is dat bij jullie net even anders. En wie voor volgend jaar steun van de overheid wil krijgen, moet daar in de maand oktober van het jaar ervoor soms al om gaan vragen...

Tip: wanneer er veel bekendheid aan het project is gegeven en er al een breed draagvlak bestaat, dan gaat de uitvoering sneller. Maar wanneer er bij de uitvoering veel verschillende organisaties en vrijwilligers worden ingezet, hou dan rekening met een wat langzamer tempo bij de uitvoering. Dit laatste is deels op te lossen door los van het aantal samenwerkingspartners een trekker voor het project te kiezen.

3.  Maak een begroting

De activiteiten die je wilt gaan uitvoeren, bepalen de kosten van het project. Denk aan de volgende kostenposten en inkomstenbronnen:
- Het Fietsvriendinnen-pakket (300 euro voor opleiding van drie personen)
-  De reiskosten voor deelname aan de bijeenkomst van het Fietsvriendinnen-netwerk en de jaarlijkse inspiratie dag van Fietsvriendinnen in januari
- De werkuren van de beroepskrachten en/of de vergoeding van de vrijwilligers
- De kosten van wervingsactie, intakegesprekken en matchingsbijeenkomsten
- De kosten van een activiteit, zoals een fietstocht met een picknick
- De  bijdrage van de overheid, fondsen, verenigingen en het bedrijfsleven.
- De eigen bijdrage van de deelnemers en vrijwilligers

4. Zoek financieringsbronnen

Welke kostenposten kunnen jullie zelf betalen? En welke kostenposten wil een ander gaan betalen? Denk hierbij niet alleen aan het krijgen van geld, maar ook aan het besparen van kosten. Vrijwilligersorganisaties of bedrijven die faciliteiten ter beschikking stellen, zoals een vergaderruimte, drukwerk en distributie, leveren soms ook hulp door deskundige vrijwilligers, zoals een boekhouder of een communicatiemedewerker.

Tip:
meld jouw eigen Fietsvriendinnen project aan voor een lokale integratie- of duurzaamheidsprijs. Ook al win je misschien geen groot geldbedrag, je project komt wel goed in de belangstelling. En wie weet wat daaruit dan weer volgt.


Weet wat je wilt en hoe dit aansluit bij de doelstellingen van de financier. Soms vraag je om budget (fondsen, subsidiegevers), soms om faciliteiten (lokale overheid en sponsors uit het bedrijfsleven), soms naar vrijwilligers (verenigingen), maar altijd om steun bij het geven van publiciteit (zoals vermelding op de website). Voorbeelden van fondsen zijn het Oranje Fonds, Mamma Cash, Rabobank Foundation en VSB Fonds.

Invalshoeken die je zoal kunt gebruiken bij het benaderen van fondsen:
- Integratie, emancipatie of burgerparticipatie (maatjes-project)
- Leefbaarheid: (luchtvervuiling, ruimtebeslag, verkeersveiligheid)
- Gezondheid en welzijn (beweging en sociale contacten)
- Bereikbaarheid (fietsers houden de wegen berijdbaar)
- Armoedebestrijding (de fiets is een goedkoop vervoermiddel)

Tip: vraag naar de mogelijkheden voor subsidie, fondsgelden en steun vanuit het bedrijfsleven bij andere lokale vrijwilligers- of welzijnsorganisaties of landelijke verenigingen.  Goed advies en gebruik mogen maken van hun lokale netwerk kan veel opleveren. Zo kunnen afdelingen van de Fietsersbond bijvoorbeeld veel over de voordelen van de fiets vertellen: een echte bondgenoot!

5.  Ga praten en dien een aanvraag in

Voordat je het plan gaat opsturen zoek je uit hoe de procedure voor dit soort zaken is bij het betreffende fonds, bedrijf of overheidsinstelling. Zijn er formulieren voor het doen van aanvragen? Zoek telefonisch of persoonlijk contact, bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst die is gesubsidieerd of georganiseerd door de financier, en stel vragen. Pas als je duidelijk weet hoe het aanvragen werkt, vul je de formulieren in en stuur je het geheel op met een begeleidende brief.
Verwijs bij je contact naar de Fietsvriendinnen-website en/of neem een folder mee. De folder is te downloaden vanaf deze site. Voor enkele euro's kun je van dit bestand een mooie folder laten maken. Dat kan het geld meer dan waard zijn.


6.  Werk aan de verantwoording

Heb je budget of steun in een andere vorm gekregen? Hou dan je activiteiten en de behaalde resultaten vanaf dag 1 op schrift bij. Verzamel ook alle vermeldingen van het project in de media, zoals een aankondiging of verslag in de krant. Want uiteraard willen de schenkers tussentijds of achteraf weten wat er met hun geld gedaan is. 
Succes!

Hulp nodig? Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

Behalve veel subsidie- en fondsen verwerven kan er ook voor gekozen worden om het project bewust klein te houden. Fietsvriendinnen is bij uitstek een project dat uitgevoerd kan worden door een kleine groep vrijwilligers in de eigen omgeving.
Door in de beginfase zelfredzaam te zijn en kosten te sparen is ook minder tijd en energie nodig om naar subsidie- of fondsen te speuren en blijft er meer tijd over om aan de opzet en uitvoering te werken. Zo houd je ook het volledig zeggenschap over de uitvoering van het project, omdat subsidiegevers soms het project in een reeds bestaand programma willen drukken en fondsen soms hele hoge eisen aan de verantwoording stellen.

Tip: soms kan het routinematig benaderen van een regionaal fonds met een goede reputatie zeer voordelig blijken te zijn.

Tip: bij veel gemeenten zijn er kleine subsidiepotjes voor burgerinitiatieven (initiatieffondsen of wijkbudgetten). Deze fondsen of budgetten zijn eenvoudig aan te vragen (standaardformulieren), je hoeft er soms geen vereniging of stichting voor te zijn en de verantwoording vergt relatief weinig tijd en moeite.

Lokale samenwerking zoeken bij deskundige vrijwilligers- en welzijnsorganisaties en deelnemen aan de landelijke bijeenkomsten van het Fietsvriendinnen-netwerk kunnen vooral in de uitvoeringfase veel kosten besparen!

 
Mobycon  |  Hoff van Hollantlaan 6  | 5243 SR  ROSMALEN |  T 073 523 10 65